top of page

AKILLI ŞEHİRLER

AKILLI ŞEHİRLER…

Dünyamızın kaynaklarının;

  • Artan nüfus ve tüketim hızına yetişemeyeceği,

  • Küresel ısınmanın canlıların yaşamlarını giderek daha olumsuz yönde etkileyeceği,

  • Doğal kaynakların tahribatının hızla artıyor oluşu, 

 

gibi önemli gerçekler bazı tedbirlerin ivedilikle alınması gerekliliğini gündeme getirmekte, bu tedbirlerin en başında da kaynakların Ekonomik değerlendirildiği, Teknolojik gelişmelerin mümkün kıldığı Akıllı Yerleşmelerin planlanması gelmektedir.
 

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2030 yılına kadar kapsayıcı ve sürdürülebilir şehirleşme, katılımcı ve sürdürülebilir yerleşim planlaması ve yönetimi öncelikli konular arasına alınmıştır.

 

Tema Planlama Ltd. Şti. de ‘Planlamada Tematik Tasarımlar’ yaklaşımı içerisinde çalışmalarını sürdürmekte; “Akıllı Şehir” temalı planlamalarda, geliştirilmesi ve düşünülmesi gereken hususlar konusunda bir çalışma ön taslağı hazırlamış bulunmaktadır.

 

Akıllı şehirlere geçişte yapılacak çalışmalarda dikkate alınması gerekli hususlar bazı alt başlıklar şeklinde tarif edilmiştir. Bu alt maddelerin disiplinler arası bir yaklaşımla çeşitlendirilmesi, her bir maddenin tartışmaya açılması, görüşülmesi, araştırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ULAŞIM

Şehirlerin Ulaşım sistemlerinin  baştan kurgulanması, ileri teknolojinin kullanılması  sonucu geliştirilecek toplu taşım sistemlerinin hayata geçirilmesi, araç trafiği yerine yaya kullanımının özendirileceği teknik altyapının planlanması, çevre, görüntü ve ses kirliliğinin önüne geçecek çağdaş sistemlerin kentlinin kullanımına açılması…..  

 

ENERJİDE VERİMLİLİK….

 

Güneş, Rüzgar, Yağmur enerji türleri….

 

Bu doğal enerji kaynaklarının başta elektrik enerjisi üretmek olmak üzere her tür enerji kayağı olarak kazanılması, bu yolla  üretilecek kaynakların kentin ve kentlinin kullanımına sunulması ..

 

  • Bu bağlamda; Enerjide verimliliğin en üst düzeyde geliştirilmesi  ve kullanılması,

 

  • Akıllı Binaların yapılmasını ve bu binalarda bu doğal kaynakların kullanımını özendirecek ilke ve esasların geliştirilmesi…

 

  • Açık Alanların, Parkların, Yolların v.b Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının hayata geçirilmesinde de doğal kaynakların kullanımın sağlayacak altyapının oluşturulması …

 

 

ALTYAPININ İLERİ TEKNOLOJİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK YENİ AKILLI ŞEHİR MODELİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN TARİF EDİLMESİ

 

Geliştirilecek ileri ve yeni teknoloji sistemleri ile şehirlerin;

  • Altyapı haritalarının alınması,

  • Jeolojik, jeomorfoloji jeo-teknik etütlerinin yapılması…

  • Bu çalışmalarda elde edilen veriler kullanılarak Şehirlerin izdüşümü bağlamında yeraltı kullanım planlamasının yapılması..

  • Bu kapsamda şehirlerin özellikle teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerin geliştirilmesi…   

 

ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ VE GERİ  DÖNÜŞÜMÜNÜN SAĞLANMASI

 

Atıkların; Organik, İnorganik ve Teknolojik atıklar olarak gruplandırılması  ve her bir grubun geliştirilecek geri dönüşüm teknikleri uygulanarak dönüşümlerinin sağlanması ve bu dönüşümün ekonomide katma değer yaratarak kent ve kentlinin kullanımına sunulması…

Bu bağlamda,

Organik Atıkların (evsel), Tarımda ve Isınmada..

İnorganik Atıkların (cam, kağıt v.b.) Sanayide…

Teknolojik Atıkların (elektronik cihazlar, v.b) Sanayide… kullanımlarının geliştirilmesi…  

 

İLERİ TEKNOLOJİNİN KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE BİLİŞİM SEKTÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 

AKILLI ŞEHİRLERE DÖNÜŞÜM EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMAYA BAŞLANILMASI VE KISA ORTA VE UZUN VADELİ PLAN VE POLİTİKALARIN BELİRLENMESİ, GELİŞTİRİLECEK HER BİR BAŞLIĞIN GÖREV VE SORUMLULARININ TARİF EDİLMESİ

 

KENTLİNİN EĞİTİMİ VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ PLAN VE PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

 

PLANLAMA DİSİPLİN ALANINDA MEKANSAL KULLANIM KARARLARINDA AKILLI ŞEHİRLERE GEÇİŞ TASARIM İLKE VE ESASLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İMAR MEVZUATINDA GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI

E. Meral Ercan

Şehir Plancısı

bottom of page